Back to top

Otthonfelújítás állami támogatásból? – Már hitelből is fedezhetjük az önerőt!

A kormány 2020 végén újabb támogatási programot jelentett be, mely ezúttal kifejezetten az otthonfelújításhoz nyújt állami segítséget 2021. január 1-jétől. A támogatható munkálatok köre meglehetősen széles, hiszen szinte minden otthonfelújítással kapcsolatos munkavégzésre igényelhető, még akár beépíthető bútor vagy konyhagép beépítésére, cseréjére is.
Hogy pontosan milyen feltételekkel, milyen munkálatokra, mekkora összeg igényelhető, illetve milyen költségei vannak, ha az önerőt államilag támogatott hitelből kívánjuk fedezni? A részleteket az alábbiakban foglaljuk össze.  (FÉBÉSZ)


ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A támogatás igénybevételére vonatkozóan általános feltétel, hogy az csupán egy alkalommal vehető igénybe minden arra jogosult család számára, maximum 3.000.000 Ft összegben. Az állam a költségek maximum 50%-át finanszírozza oly módon, hogy a támogatási összeg 50%-a az anyagköltség és szintén 50%-a a munkadíj, vállalkozói díj kell, hogy legyen. Tehát amennyiben egy család fel szeretné használni a maximum 3.000.000 Ft támogatást, ehhez 6.000.000 Ft összegben (3.000.000 Ft anyagköltség és 3.000.000 Ft munkadíj arányban) kell számlával igazolniuk a felújítási munkálatokat.


KI IGÉNYELHETI?
A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő családok vehetik igénybe. Igényelhetik házaspárok, élettársak és azok is, akik egyedül nevelik a gyermeküket, gyermekeiket.
Az igénylővel szemben feltétel, hogy:
- együttes igénylés esetén legalább az egyik fél a támogatás benyújtásának időpontjában rendelkezzen legalább 1 éve folyamatos – legfeljebb 30 nap megszakítással – társadalombiztosítási jogviszonnyal (ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt) – mely lehet többek között munkaviszony, de akár hallgatói jogviszony is –, vagy igazolja, hogy kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül;
- az igénylőnek – együttes igénylés esetén mindkét félnek – ne legyen az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása.
Amennyiben a szülők külön élnek, az a szülő jogosult a támogatásra, akinél az összes gyermek lakóhelye van, vagy mindkét szülő a támogatás 50%-os mértékére jogosult, ha külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével (Például, ha mindkét szülő nevel 1-1 gyermeket, ez esetben 1.500.000-1.500.000 Ft támogatásra jogosultak).
Lehetőség van arra, hogy amennyiben az egyik szülő lemond, a másik szülő igénybe veheti a teljes, maximum 3.000.000 Ft támogatási összeget.

KI MINŐSÜL GYERMEKNEK?
Az állami támogatás igénybevétele vonatkozásában gyermeknek minősül az igénylő
- magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően,
- a vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, aki a 25. életévét még nem töltötte be, vagy a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy, illetve
- kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja.


MILYEN INGATLANOKRA VEHETŐ IGÉNYBE?
A támogatás abban az esetben igényelhető, ha:
- az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek;
- az igénylő – együttes igénylés esetén mindkét fél –, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi kiskorú gyermeke, a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik. Ezt a feltételt nem kell alkalmazni magzat és az egy 1 évnél fiatalabb gyermek esetén, vagy ha a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő, illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén az előírt tulajdoni feltétel teljesülését a támogatással érintett ingatlanrészre vonatkozóan az igénylő által benyújtott használati megállapodás, vagy bírósági ítélet alapján is szükséges vizsgálni.
Fontos, hogy minden család az érintett lakásra csak egyszer veheti fel a támogatást. Amennyiben az ingatlan eladásra kerül, az új tulajdonos szintén jogosult a támogatásra, amennyiben azt korábban még nem vette igénybe.

MIRE FORDÍTHATÓ A TÁMOGATÁS?
Az otthonfelújítási támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:
-víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
-fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
-fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
-az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
-a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
-tető cseréje, felújítása, szigetelése,
-égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
-klímaberendezés beépítése, cseréje,
-napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
-belső tér felújítása, ideértve (a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását; a galériaépítést; a belső lépcső kialakítását és cseréjét; a szaniterek beépítését vagy cseréjét; a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét; a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását; a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét)
-a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
-kerítés építése,
-gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
-terasz, loggia, erkély, előtető építése,
-térburkolat készítése, cseréje,
-télikert kialakítása,
-amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
-alapozási szerkezet megerősítése,
-beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.
-használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.


MIRE FIGYELJÜNK? - SZERZŐDÉSKÖTÉS, SZÁMLA KIÁLLÍTÁS
Az otthonfelújítási támogatás igénybevételéhez nem árt tisztában lennünk néhány gyakorlati tudnivalóval.
- A lakáson végzett felújítási munkálatokról vállalkozási szerződést kell kötni a kivitelezővel.
-Számlaként az igénylő saját nevére szóló, termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított, és a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok tekintetében egy vagy több, a vállalkozási szerződés vagy szerződések szerinti vállalkozó által kiállított számla fogadható el.
- A számlát kiállító vállalkozó az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Együttes igénylés esetén e bekezdés rendelkezéseit mindkét igénylőnek teljesíteni kell.
- A támogatás az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe.
- A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.
- A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Együttes igénylés esetén e bekezdés rendelkezéseit mindkét igénylőnek teljesíteni kell.
- Nem fogadható el az olyan számla, amelyet az igénylő a felújítással érintett lakás vonatkozásában, használt lakás vásárlásához és korszerűsítéséhez vagy korszerűsítéséhez és bővítéséhez vagy meglévő lakás korszerűsítéséhez, illetve korszerűsítéséhez és bővítéséhez igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény kapcsán már elszámolt.
- Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.


HOGYAN IGÉNYELHETŐ?
A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, 2021. január 1. és 2022. december 31. között igényelhető. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.
A támogatás iránti kérelem a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen, postai úton, vagy személyesen a kormányablakoknál.


ÍGY ELLENŐRZIK A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁT
A támogatás igénybevételének jogszerűségét a Kincstár, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni. A helyszíni ellenőrzésről a Kormányhivatal jegyzőkönyvet készít, amelyet elektronikus úton megküld a Kincstár részére.
Ha a Kincstár a jegyzőkönyvben foglalt tények alapján megállapítja, hogy az igénylő jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, akkor a támogatást az államháztartásról szóló törvény szerinti, kamattal növelt összegben kell visszafizetni.


ÖNERŐ HELYETT KAMATTÁMOGATOTT HITEL?
Az otthonfelújítási támogatás igénybevételéhez szükséges önerő 2021. február 1-jétől immár az egyes pénzintézeteknél elérhető államilag támogatott hitelből is finanszírozható. Ennek összege nem haladhatja meg a 6.000.000 Ft-ot, futamideje maximum 10 év lehet.
Az otthonfelújítási kölcsön kamatainak megfizetéséhez az állam a kölcsön teljes futamidejére kamattámogatást nyújt, mely alapján a kölcsön kamata fix 3%. A hitel előtörlesztése díjmentes, melynek jóváírása esetén a pénzintézet 10 napon belül változatlan futamidő mellett újraszámolja a kölcsön törlesztőrészleteit és arról értesítést küldenek.

Az otthonfelújítási kölcsön felhasználásával megvalósított munkálatokról szóló számlák kifizetését a kölcsön folyósításától számított 1 éven belül kell a hitelintézet felé igazolni.

Footer