Back to top

Pénzügyi Békéltető Testület

 

A Pénzügyi Békéltető Testület a Magyar Nemzeti Bank által működtetett, bíróságon kívüli, alternatív vitarendezési fórum, amely 2011. július 1-je óta nyújt lehetőséget a fogyasztók és az MNB által felügyelt pénzügyi szolgáltatók közötti pénzügyi tárgyú fogyasztói jogviták békés rendezéséhez.

A Testület elsődleges célja, hogy egyezséget hozzon létre a felek között. Ha ez nem lehetséges, akkor kötelezést vagy ajánlást is hozhat, ha van szolgáltatói jogsértés. Gyakran előfordul, hogy a felek a Testület által kitűzött személyes meghallgatást megelőzően megegyeznek egymással.

A pénzügyi békéltetési vitarendezés ELŐNYEI:

  • Az ügymenet gyors, az eljárás 90 napon belül befejeződik.
  • Az eljárás ingyenes, sem eljárási díjat, sem illetéket nem kell fizetni, és a jogi képviselet sem kötelező.
  • Pénzügyekben nagy tapasztalattal rendelkező, szakvizsgázott jogászok és közgazdászok segítik a megegyezést.
  • Az eljárás megindítása a Testület online felületén keresztül, elektronikusan is lehetséges.
  • Az online kötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos jogvita elektronikusan intézhető az EU Online Vitarendezési Platformján.

A Pénzügyi Békéltető Testület elérhető a www.penzugyibekeltetotestulet.hu weboldalon, email-ben az ugyfelszolgalat@mnb.hu címen. A meghallgatásokat a Budapest, Váci út 76. szám alatti Capital Square irodaházban lévő tárgyalóiban tartja.

Ismerkedjen meg a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás feltételeivel

A pénzügyi fogyasztói jogvitája bíróságon kívüli rendezésére akkor kezdeményezheti a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását, ha

  • Ön fogyasztónak minősül, vagyis olyan természetes személy, aki önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el (az egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, társasházak nem minősülnek fogyasztónak) és
  • a vitás ügye olyan pénzügyi szolgáltatóval (bank, egyéb hitelintézetek, biztosító, pénzügyi vállalkozások,  pénztár, befektetési  szolgáltató) áll fenn, amelyet a Magyar Nemzeti Bank felügyel és
  • a vitás ügy az Ön és a pénzügyi szolgáltatója között létrejött, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogviszonnyal, szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos ún. pénzügyi fogyasztói jogvita és
  • megpróbálta közvetlenül rendezni a pénzügyi szolgáltatóval a vitás ügyét, azonban az nem vezetett eredményre.

Követeléskezelővel szembeni ügy akkor tartozik a PBT hatáskörébe, ha az Önnel szembeni  követelés  pénzügyi szolgáltatáson alapul. A nem pénzügyi termékekkel és szolgáltatásokkal, pl. hibás árucikkekkel, parkolással, közüzemi díjakkal  kapcsolatos fogyasztóvédelmi jogvitákban a fővárosi, illetve megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek járnak el.

Méltányossági ügyekkel is foglalkozik a Pénzügyi Békéltető Testület. Ezek azok az ügyek, amelyekben a kérelmező személyi vagy anyagi körülményeire tekintettel arra kéri a pénzügyi szolgáltatót, hogy a szerződésben foglaltakhoz képest kedvezőbb feltételekkel teljesíthesse kötelezettségét. Ez lehet a fizetési kötelezettség mérséklése, elengedése, a szerződés módosítása, lezárása, de jelenthet a szerződési feltételektől eltérő fizetési kondíciók iránti igényt is. Méltányossági eljárást akkor is lehet kezdeményezni, ha a követelés kapcsán fizetési meghagyás kibocsátására került sor, vagy az adott ügyben végrehajtási vagy bírósági eljárás van folyamatban. Az igény jogalapját vagy összegszerűségét azonban ebben az eljárásban nem lehet vitatni. Fontos tudni, hogy a Testület méltányosság gyakorlására nem kötelezheti a pénzügyi szolgáltatót.

Amennyiben Ön az Európai Unióban, Izlandon, Liechtensteinben vagy Norvégiában lakik, és panasza olyan külföldi pénzügyi szolgáltatóval kapcsolatos, mely az említett országok valamelyikében működik, abban az esetben a FIN-NET hálózat – melynek a Pénzügyi Békéltető Testület is tagja - tud segíteni az ún. határon átnyúló ügy bíróságon kívüli rendezésében. Az eljárás megindításának további feltétele, hogy a külföldi illetőségű pénzügyi szolgáltató alávetési nyilatkozatot tegyen.

Abban az esetben, ha Ön és a pénzügyi szolgáltatója között létrejött online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban merül fel pénzügyi fogyasztói jogvita, akkor az Európai Unió online vitarendezési platform honlapján kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését. Pénzügyi fogyasztói jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testület hoz döntést a fogyasztó és a pénzügyi szolgáltató közötti vitás ügyben. Az online vitarendezési folyamat elindításához regisztrálnia kell az Európai Bizottság által működtetett elektronikus felületen, melyet ide kattintva érhet el. (Panaszt regisztráció nélkül is létre lehet hozni, később azonban szükség lesz rá.)

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának megindításához alapvető feltétel, hogy Ön először közvetlenül a pénzügyi szolgáltatóval kísérelje meg rendezni a vitás ügyét, illetve méltányossági kérelmet nyújtson be.

Ha még nem tette meg, nyújtson be panaszt a pénzügyi szolgáltatónál

Panaszában pontosan jelölje meg a pénzügyi szolgáltatója eljárásával/szolgáltatásával kapcsolatos kifogásait, és csatolja azokat a bizonyítékokat, amelyek álláspontját alátámasztják. Fogalmazza meg a panasz rendezésére, megoldására vonatkozó konkrét kérését is.

Amennyiben méltányossági, vagy határon átnyúló, vagy online kötött szerződéssel kapcsolatos jogvitája van, akkor is így kell eljárnia.

Ha nem elégedett a pénzügyi szolgáltató válaszával, vagy ha 30 nap elteltével sem kapott választ a kérelmére, akkor a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.  

Az eljárás kezdeményezéséhez töltse ki a megfelelő kérelemnyomtatványt

A Testület eljárása mindig a fogyasztó írásbeli kérelmére indul.
Pénzügyi fogyasztói jogvita rendezése érdekében a “150. Általános fogyasztói kérelem” elnevezésű nyomtatványt kell kitöltve benyújtani.

Ha méltányossági ügye miatt kéri ez eljárás megindítását, azt a “180. Méltányossági kérelem” űrlapon is előterjesztheti, de ennek a használata nem feltétele az eljárás megindításának.

A határon átnyúló ügyekben a “FIN-Net formanyomtatvány határon átnyúló pénzügyi jogvita rendezésére” elnevezésű űrlapot kell használni.

A nyomtatványokat a linkre kattintva érheti el, vagy ingyenesen hozzájuthat a pénzügyi szolgáltatóknál is. Emellett a Magyar Nemzeti Bank ügyfélszolgálatán, valamint a Magyar Nemzeti Bank által létrehozott Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodáknál ingyenesen kaphat útmutatást, segítséget a nyomtatvány kitöltéséhez és a kérelem összeállításához.

Küldje be a kitöltött űrlapot a Pénzügyi Békéltető Testülethez

A kitöltött űrlapot elküldheti postai úton a Pénzügyi Békéltető Testülethez címezve (1525 Budapest, 172.), vagy személyesen is leadhatja a Magyar Nemzeti Bank ügyfélszolgálatán (1122 Budapest, Krisztina krt. 6.) továbbá bármely Kormányablakban.

Fontos tudni, hogy a Testület kérelmet e-mailben nem fogad. A kérelmet elektronikus formában a Testület online felületén keresztül lehet eljuttatni.

Az online kötött pénzügyi szolgáltatási szerződések esetén az Európai Bizottság online vitarendezési platformjának platformján keresztül is kezdeményezhető a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása.

További információkért látogasson el a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjára: http://www.mnb.hu/bekeltetes, vagy tanulmányozza a Testületről szóló Pénzügyi Navigátor füzetet.

 

Footer